NGP Zuidplas programma

NGP Zuidplas

Nieuwe

Gemeente

Politiek

GAAT U DEZE KEER OP EEN LOKALE PARTIJ STEMMEN?


Wij staan voor:

Bestuur1.1 Fusie:

De samenvoeging van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle was voor alle inwoners een ingrijpende verandering. NGP wil dat alle burgers van de nieuwe gemeente van de fusie gaan profiteren. Daarom is het alsnog nodig dat alle gemeentelijke tarieven worden gesteld op het laagste niveau dat gold in de afzonderlijke gemeenten voor de fusie. In ieder dorp behoort een eventueel mobiel gemeente-loket beschikbaar te zijn voor publiekszaken die niet digitaal geregeld kunnen worden.1.2 Inspraak:

Het gemeentelijk referendum, bindend, weer mogelijk maken. Ook andere inspraakmogelijkheden zoals burgerinitiatief en handtekeningen- actie regelmatig onder de aandacht brengen. Onderzoeken hoe burgers kunnen meebeslissen over zaken waar zij belang bij hebben, hoe zij de agenda van de gemeenteraad mede kunnen bepalen en of er over belangrijke onderwerpen een bevolkingsenquête gehouden kan worden, bijvoorbeeld via internet.1.3 Openheid:

Op bestuurlijk niveau is er nog altijd onvoldoende transparantie. Het huidige bestuur kenmerkt zich door beslotenheid, geheimzinnigheid en slechte informatievoorziening. Meer openheid over de werkzaamheden van het college is gewenst. Jaarlijkse publicatie op de gemeente-website van alle verleende subsidies, inclusief de toegekende bedragen en alle grote gemeente-uitgaven. De gemeentelijke dienstverlening zoveel mogelijk digitaliseren.1.4 Financiën:

In principe is de gemeente-begroting sluitend. Uitgaven voor recepties, diners en lunches, feesten en reizen georganiseerd door en voor de gemeente dienen tot een minimum beperkt te blijven. Als gevolg van de fusie kan het gemeentelijke personeelsbestand per aantal inwoners uiteindelijk worden teruggebracht. /p>

Samen2.1 Sociaal beleid:

Aandacht voor de sociaal zwakkeren vinden wij belangrijk. Deze kwetsbare groep dient, in ieder geval financieel, maar ook anderszins te worden ontzien. Bijvoorbeeld door soepele toepassing van de regels bij aanvragen voor kwijtschelding. Internet dient voor iedereen toegankelijk te zijn. De gemeente zou een aanbod kunnen overwegen volgens een systeem als dat van de Rotterdampas. Mensen die om welke reden dan ook tijdelijk zonder werk zijn hebben recht op zorgvuldige begeleiding. Maatschappelijk werk, gezondheidszorg en werkbegeleiders kunnen hierbij nauw samenwerken. Het is beter, vanwege verstorende marktwerking, om niet-gemeentelijke arbeidsbemiddeling niet te subsidiëren.2.2 Zorg:

De komende jaren zal de gemeente verantwoordelijk worden voor meer zorgtaken, terwijl voor het totale zorgpakket minder geld beschikbaar zal zijn. De gemeente krijgt zorgtaken op het gebied van de jeugdzorg, de ouderenzorg en de dagbesteding van gehandicapten. Wij willen erop toezien dat deze mensen niet de dupe worden van de veranderingen. Het is de bedoeling dat de zorg terechtkomt bij degenen die dringend zorg nodig hebben en niet bij hen die het meest mondig zijn. Daarom mogen er geen drempels zijn bij een zorgaanvraag wat betreft bereikbaarheid of administratieve procedures. Het is aan te bevelen om gemeentelijke eigen bijdragen in de zorg afhankelijk te stellen van inkomen en vermogen. Ambtenaren die belast worden met zorgindicaties dienen over de juiste expertise te beschikken. In de nieuwe situatie zullen samenwerkingsverbanden een grote rol spelen, zoals bijvoorbeeld de regionale samenwerking met omliggende gemeenten, maar ook de samenwerking tussen professionele zorgverleners en mantelzorgers. Hierbij zijn goede begeleiding van en educatie-mogelijkheden voor mantelzorgers wenselijk.2.3 Onderwijs:

Onderwijs van hoge kwaliteit in goede schoolgebouwen die aan alle eisen voldoen is de norm voor deze gemeente. De opzet van brede scholen verdient de voorkeur. We streven, in aanvulling op het huidige aanbod, naar speciaal volledig voortgezet onderwijs. Verbetering van het werkklimaat in het onderwijs en het voorkomen van drop-outs zijn belangrijke aandachtspunten. Voor zover de scholen zelf niet kunnen voorzien in kinderopvang dient de gemeente er zorg voor te dragen dat de buitenschoolse mogelijkheden hiervoor in voldoende mate aanwezig zijn.2.4 Integratie:

Beschikbaarheid van taalonderwijs is een voorwaarde voor soepele inburgering. We doen er goed aan om actieve participatie aan de samenleving te stimuleren. Het is de plicht van de gemeente om voldoende begeleiding en ondersteuning te bieden aan vluchtelingen. Vrijwilligers zouden hierbij betrokken kunnen worden. Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen niet aan hun lot overgelaten worden.Omgeving3.1 Huisvesting en ruimtelijke ordening:

Wonen is een recht voor iedereen. Daarvoor is een breed aanbod nodig van passende en betaalbare huizen. In nieuw te bouwen wijken is het streven naar 40% sociale woningbouw. Speciale aandacht is nodig voor woningen voor starters en ouderen. Leefbare woonomgeving met voldoende groen, speelplaatsen, ontmoetingsplaatsen en parkeergelegenheid. Permanente bewoning van vakantiehuizen zo veel mogelijk toestaan en de bewoners van De Bonk, IJsselhoeve, Randstad en de vier parken in Moordrecht duidelijkheid hierover verschaffen. Goede planning van infrastructuur bij aanleg van nieuwe wijken. Regels voor verbouw en aanbouw versoepelen.3.2 Verkeer en vervoer:

Aanleg van meer veilige fietspaden tussen de dorpen en in de natuurgebieden. Verbeteren van de verkeersveiligheid van de bestaande fietspaden door kruisingen met autoverkeer waar mogelijk op te heffen. Gratis openbaar vervoer tussen de dorpen voor ouderen. Meer aanpassingen voor scootmobiel en rolstoelvervoer.3.3 Leefbaarheid:

De recreatiegebieden van de nieuwe gemeente zoals de Rottemeren, Hitland en Restveen, zullen door de verstedelijking steeds belangrijker worden. Kwaliteitsverbetering en eventueel uitbreiding van deze gebieden is nodig om in de groeiende recreatiebehoefte te voorzien. Geluidsoverlast is een voortdurende bron van ergernis. Het opzettelijk veroorzaken van hinder door geluids- en lichtprikkels dient zoveel mogelijk te worden tegengegaan.Voorwaarden4.1 Welzijn:

Een bloeiend verenigingsleven is belangrijk voor de gemeente, die hierbij stimulerende en steunende rol speelt. Het aantal leden van een vereniging behoort van invloed te zijn op de hoogte van de subsidie. In samenwerking met de verenigingen kan de gemeente het aanbod bevorderen van sportvoorzieningen voor specifieke groepen, zoals bijv. senioren en mensen met een beperking. Gezien de toeneming van het aantal ouderen in de gemeente zal er voor hen de komende jaren een ruimer aanbod van voorzieningen nodig zijn, bijv. op vlakken als reizen, gezelligheid en boodschappenservice. In samenspraak met de ouderenverenigingen kan de gemeente hierin initiatieven ontplooien.4.2 Milieu en afvalverwerking:

Veel mensen zijn zich bewust van het belang van afvalscheiding. Het is goed om op deze weg door te gaan en indien gewenst nog verder uit te breiden. Duurzaam en energiezuinig bouwen, wonen en ondernemen verdient de voorkeur. De gemeente doet er goed aan te onderzoeken in hoeverre alternatieve energiebronnen aangewend kunnen worden voor het eigen gebruik. Gebleken is dat het restvuil-systeem met ondergrondse containers nog verre van perfect is. Regelmatige evaluatie en waar mogelijk bijstelling van dit systeem zal in de nabije toekomst noodzakelijk zijn.4.3 Economie en werkgelegenheid:

Het bedrijfsleven is de motor van de samenleving. Soepele regels voor vestiging, lage gemeentelijke tarieven en snelle ontwikkeling van nieuwe bedrijfsgebieden zijn noodzakelijk om concurrerend te blijven. Nieuwe glastuinbouwbedrijven zoveel mogelijk groeperen.4.4 Veiligheid:

Buurt- of wijkgerichte coördinatie is het uitgangspunt voor de veiligheid. Hiervoor zijn goede contacten tussen buurtbewoners en politie nodig. Burgernet en eventueel buurtwachten vergroten de veiligheid. Cameratoezicht op risicoplekken en nachtelijke digitale nummerbordcontrole op toevoerwegen kunnen zowel bijdragen tot de oplossing van criminaliteit als een preventieve werking hebben.